Leonardo Da Vincilaan 9 – Building Elsinore, 1930 Zaventem
02 580 00 17 02 580 00 17

Algemene Voorwaarden

Naam: 7 M Systems
Adres: Leonardo Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem, Vlaams-Brabant , België
E-mailadres: info@7ms.be 
Telefoonnummer: 02 580 00 17
Btw-nummer: BE0696853443

van 01/01/2024

Algemene voorwaarden (AV) 7M Systems nv. 

Definitie:Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden alle contractuele relaties tussen de betrokken partijen, enerzijds de ‘klant’ en anderzijds7M Systems nv., bepaald door deze onderhavige Algemene Voorwaarden (AV).

 

1. De klant wordt geacht onderhavige algemene voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van bestelling. Deze AV zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar.  Alle commerciële transacties tussen 7M Systems en de Klant worden beheerst door (in dalende hiërarchische volgorde): (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst, (2) de offerte uitgaande van 7M Systems, (3) de Bijzondere   verkoopvoorwaarden, (4) deze AV, (5) het Belgische recht. De eventuele nietigheid van één van of meer clausules uit deze AV doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. 7M Systems  behoudt zich het recht haar algemene en/of bijzondere voorwaarden op ieder moment te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 15 dagen na bekendmaking van de wijziging in  de  algemene voorwaarden.

 

2. Alle offertes zijn vrijblijvend, en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de klant. De offertes zijn slechts 30 dagen geldig tenzij anders omschreven in de offerte. De offertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt 7M Systems  zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.  Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is 7M Systems  in rechte te verbinden, het order van de Klant schriftelijk bevestigd.

3. Een overeenkomst van de Klant met 7M Systems heeft de geldigheid van een inspanningsverbintenis en kan in geen geval worden gezien als een resultaatsverbintenis.

 

4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen (Bijzondere voorwaarden van het contract) en onder voorbehoud van artikel 5, worden de contracten voor een periode van één jaar afgesloten. Zij zijn door de ene of andere partij opzegbaar drie maanden voor de jaarlijkse verjaardag van de aanvang van de overeenkomst (onder aanvang van de overeenkomst is verstaan de eerste dag dat er werd gepresteerd) door middel van een aangetekend schrijven. Bij gebreke hieraan wordt de overeenkomst telkens opnieuw stilzwijgend en onherroepelijk met één jaar verlengd. De klant die, om welke reden ook, de overeenkomst zou verbreken, stopzetten of beëindigen zonder voorgaande bepalingen in acht te nemen, is een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan de facturatie die normaal nog zou gebeurd zijn tot het einde van de jaarlijkse verjaardag van de overeenkomst en dit met een minimum van drie maanden facturatie.

 5. Het niet nakomen van om het even welke voorwaarde – waaronder maar niet beperkt tot de betalingsvoorwaarden – geeft 7M Systems het recht haar prestaties op te schorten of definitief te stoppen, en wel onmiddellijk, zonder aanmaning noch voorafgaand bericht, en met behoud van al haar rechten zoals bepaald in artikel 20, en van alle schadevergoedingen indien aanwezig.

 

6. 7M Systems heeft het recht om de werken en of een deel in onder aanneming te geven.

7. De offerte wordt als geheel aanvaard door de Klant. Behoudens schriftelijk akkoord van 7M Systems, is het de Klant niet toegestaan de overeenkomst te annuleren.  Bij verbreking of gedeeltelijke verbreking van het contract door de Klant, zelfs met schriftelijk akkoord, zal aan de klant een forfaitaire schadevergoeding worden aangerekend van 15% te vermeerderen met de prijs van de reeds uitgevoerde werken en of gemaakte kosten. Alle clausules uit dit artikel gelden onverminderd het recht van 7M Systems  om bijkomende schadevergoeding ter vorderen.


8. Tenzij anders beschreven in de offerte of in de specifieke voorwaarden, is het afvoeren van afval niet voorzien. Indien het afvoeren van het afval toch deel uitmaakt van de offerte, blijft het afval eigendom van de klant tot aan de aflevering bij de verwerker.

9. De opgegeven uitvoering- en leveringstermijnen zijn steeds indicatief. In geval van overschrijding van deze termijnen, zullen 7M Systems en de Klant een redelijke bijkomende termijn overeenkomen.


10. Immobilisatie van materieel van 7M Systems  op terrein van de klant, geeft aanleiding tot verrekening van alle hoegenaamde schade die I7M Systems hierdoor zou leiden.

11. De  werken, diensten worden uitgevoerd op tijdstippen die in onderling overleg worden vastgelegd. Tenzij anders overeengekomen is de uitvoering van de werken en leveringen voorzien op werkdagen tussen 06u00 en 22u00 , behoudens preciseringen door onze de planning. Hierbuiten wordt een toeslag aangerekend op de tarieven voor het personeel volgens PC 121 ( ABSU schoonmaak ).

7M Systems  geeft haar personeel  vrijaf op zon- en feestdagen en op extra wettelijke feestdagen ( conform CAO PC 121 ), waarvan  het personeel van de klant geniet, met een minimum van één dag per jaar ter compensatie  van de dag van de Gemeenschap. Deze dagen worden aan de klant aangerekend en geven geen aanleiding tot een vermindering van een overeengekomen forfaitair factuurbedrag.

 

12. De Klant zorgt er steeds voor dat de werkzones en installaties toegankelijk zijn. De klant garandeert de nauwkeurigheid, de juistheid en de volledigheid van de inlichtingen, specificaties, richtlijnen en aanwijzingen die hij aan 7M Systems verstrekt.  Voor zover nodig , staat de klant op zijn kosten  in voor alle vereiste toelatingen en vergunningen en zonder dat 7M Systems ter zake enige verantwoordelijkheid draagt. 

 De meerkosten te wijten aan vertraging of het niet-uitvoeren van één of meerdere vermelde clausules, zijn ten last van de klant.   

 

13. Materialen en gereedschappen eigendom van de klant, dienen steeds in perfecte staat te zijn; 7M Systems kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van slijtage of slecht onderhoud van deze materialen.

14. Alle nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, stoom) zijn steeds ten laste van de Klant.

 

15. Het reinigen van gereedschap en wagens is steeds ten laste van de Klant.

16. De Klant is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving.   De klant dient op voorhand een risico-analyse uit te voeren, bij voorkeur in samenspraak met 7M Systems.

 

17. 7M Systems  is onder geen beding aansprakelijk voor overmacht. Overmacht wordt op de ruimst mogelijke manier gedefinieerd, en bevat ondermeer, onbeschikbaarheid of schaarste van materialen en grondstoffen, bijzondere weersomstandigheden, gebeurtenissen buiten onze wil om zoals staking, oorlog, ziekte of ongevallen, communicatie- en informaticastoringen, overheidsmaatregelen, transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen, in- en uitvoerbelemmeringen, panne, file, verlies van vergunningen, sluiting van stortplaats/oven.

18. Het is de Klant niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen 7M Systems  en de Klant en gedurende een periode van 12 maand na beëindiging daarvan, met het personeel van 7M Systems  een arbeidsovereenkomst of een samenwerking aan te gaan; direct of indirect, bij hem of bij een met hem verbonden onderneming;  behalve in geval van wettelijke  of conventionele overnameverplichtingen. Bij inbreuk heeft 7M Systems  het recht een schadevergoeding te eisen.   


19. 7M Systems  kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreeks schade die voortvloeit uit een fout bij de uitoefening van haar activiteiten. In elk geval is de aansprakelijkheid van 7M Systems beperkt tot de bedragen voorzien in de verzekeringspolis. De polis van de verzekering van 7M Systems kan op eenvoudig verzoek worden bekomen.

 

20. Schademeldingen en betwistingen dienen op straffe van verval binnen de 48 uur na kennisname van de feiten door de Klant schriftelijke en aangetekend te worden gemeld aan 7M Systems. 

21. Klachten met betrekking tot de facturen moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden overgemaakt. Het bestaan van een klacht met betrekking tot de facturen ontheft de klant niet van zijn verplichting tot het betalen van de facturen binnen de overeengekomen termijnen. De betalingsvoorwaarden van 7M Systems  zijn 30 dagen einde maand. In geval de factuur niet betaald is op de vervaldatum, heeft 7M Systems het recht de verschuldigde bedragen te verhogen met 12% op jaarbasis, aan te rekenen per begonnen maand vanaf factuurdatum . De vaste schadevergoeding en de verwijlinteresten zijn in volle recht en zonder aanmaning verschuldigd. Alle kosten, waaronder kosten voor advocaten en gerechtsdeurwaarders, verbonden aan de inning van de facturen zijn ten laste van de klant. 7M Systems heeft het recht de uitvoering van de werken op te schorten tot de betaling.

22. De BTW is steeds ten laste van de klant.

 

23. Alle geschillen tussen 7M Systems en de Klant, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel en is enkel het Belgisch recht toepasselijk.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken